Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đại lượng X có bảng phân bố xác suất là: X 0 1 2 P 6 1 ​ 3 1 ​ 2 1 ​ thì kì vọng của Y = X 2 +4X - 3 là:

Đại lượng X có bảng phân bố xác suất là: 

X 0 1 2
P

thì kì vọng của Y = X2 +4X - 3 là: 

  1. 8,67

  2. 2,33

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 3 26 ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Có 6 quyển sách Toán, 5 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lí. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 quyển sách sao cho mỗi loại có hai quyển?

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG