Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đại lượng X có bảng phân bố xác suất là: X 0 1 2 P 6 1 ​ 3 1 ​ 2 1 ​ thì kì vọng của Y = X 2 + 4X - 3 là:

Đại lượng X có bảng phân bố xác suất là: 

X 0 1 2
P

 

thì kì vọng của Y = X2 + 4X - 3 là: 

 

  1. 8,67

  2. 2,33

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 3 26 ​ E ( X ) = 3 4 ​ , E ( X 2 ) = 3 7 ​ ⇒ E ( X 2 + 4 X × 3 ) = E ( X 2 ) + 4 E ( X ) − 3 = 3 7 ​ + 3 28 ​ − 3 = 3 26 ​

ĐÁP ÁN B. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, gồm 5 nam và 5 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để mỗi họ...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG