Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đại lượng ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: X 0 1 4 6 P 8 3 ​ 8 4 ​ 8 1 ​ 8 2 ​ Phương sai của Y = 5X +V(X) là:

Đại lượng ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 0 1 4 6
P

 

Phương sai của Y = 5X +V(X) là: 

 

  1. 5, 25

  2. 17,75

  3. 131,75

  4. 12,15

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.131,75

ĐÁP ÁN C. 131,75

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa giác đều có đỉnh. Có bao nhiêu tam giác tù được tạo thành từ trong đỉnh đa giác?

17

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG