Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đôi học sinh có anwng khiếu thể thao của trường THPT X theo từng khối như sau: khối 10 có 7 học sinh, khối 11 có 6 học sinh và khối 12 có 5 học sinh. Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 10 học sinh tham gia" Hội khỏe Phù Đổng" cấp tỉnh. Có bao nhiêu cách để lập đội tuyển sao cho có nhiều nhát 2 học sinh khối 10?

Đôi học sinh có anwng khiếu thể thao của trường THPT X theo từng khối như sau: khối 10 có 7 học sinh, khối 11 có 6 học sinh và khối 12 có 5 học sinh. Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 10 học sinh tham gia" Hội khỏe Phù Đổng" cấp tỉnh. Có bao nhiêu cách để lập đội tuyển sao cho có nhiều nhát 2 học sinh khối 10?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn 2 học sinh khối 10 vfa 8 học sinh khối 11, 12 có C 7 2 ​ . C 11 8 ​ cách chọn Chọn 1 học sinh khối 10 vfa 9 học sinh khối 11, 12 có C 7 1 ​ . C 11 9 ​ cách chọn Chọn 10 học sinh khối 11,12 có C 11 10 ​ cách chọn Vậy có C 7 2 ​ . C 11 8 ​ + C 7 1 ​ . C 11 9 ​ + C 11 10 ​ =3861cách chọn

Chọn 2 học sinh khối 10 vfa 8 học sinh khối 11, 12 có  cách chọn

Chọn 1 học sinh khối 10 vfa 9 học sinh khối 11, 12 có  cách chọn

Chọn 10 học sinh khối 11,12 có  cách chọn

Vậy có ++=3861 cách chọn

1

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG