Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Give the correct form of the verbs in the simple future. There’s someone at the door, (you / see) it?

. Give the correct form of the verbs in the simple future.

There’s someone at the door,                           (you / see) it?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:do you see

Đáp án đúng:do you see

1

Câu hỏi tương tự

Make meaningful sentences using the following cues. Lan / walk / ride / bike / school?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG