Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Give the correct form of the verbs in the past tense. teach->......​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

. Give the correct form of the verbs in the past tense.

teach ->......​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:taught

Đáp án đúng: taught

1

Câu hỏi tương tự

Choose the right answer. (Were/ Was) .............. you born in 1997?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG