Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Giá trị của tổng 4 +44+444+...+44..4 : (tổng đó có 2018 số hạng) bằng

. Giá trị của tổng 4 +44+444+...+44..4: (tổng đó có 2018 số hạng) bằng

  1. 40 over 9 open parentheses 10 to the power of 2018 minus 1 close parentheses plus 2018

  2. 4 over 9 open parentheses 10 to the power of 2018 minus 1 close parentheses

  3. 40 over 9 open parentheses fraction numerator 10 to the power of 2018 minus 10 over denominator 9 end fraction plus 2018 close parentheses

  4. 4 over 9 open parentheses fraction numerator 10 to the power of 2018 minus 10 over denominator 9 end fraction minus 2018 close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. 4 over 9 open parentheses fraction numerator 10 to the power of 2018 minus 10 over denominator 9 end fraction minus 2018 close parentheses

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một số nguyên dương gọi là đối xứng nếu ta viết các chữ số theo thứ tự ngược lại thì được số bằng số ban đầu, ví dụ số 1221 là một số đối xứng. Chọn ngẫu nhiên một số đối xứng có 4 chữ số, tính xác su...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG