Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Gọi x 1 ;x 2 là hai nghiệm của phương trình 2x 2 + 3x - 26 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức: C = x 1 (x 2 + 1) + x 2 (x 1 + 1)

. Gọi x1;x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2 + 3x - 26 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức: C = x1(x2 + 1) + x2(x1 + 1)

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG