Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Fill in the blank with will or won't. .......... they travel to Ha Noi next week? - No, they .

.    Fill in the blank with will or won't.

.......... they travel to Ha Noi next week? - No, they                                     .

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Will - won’t

Đáp án đúng:Will - won’t

2

Câu hỏi tương tự

. Fill in the blank with will or won't. .................you see her? - Yes, I ......................

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG