Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Fill in the blank with although, and, because, but, or, since, so, unless, until, when. Walk quickly ......................... you will be late.

. Fill in the blank with although, and, because, but, or, since, so, unless, until, when.

    Walk quickly ......................... you will be late.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: or

Đáp án đúng: or

1

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with will or won't. ...................Nam and Ba meet at seven o’clock? - Yes, they ................. .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG