Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Each sentence has a mistake. Find and correct it. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis .....................................

.    Each sentence has a mistake. Find and correct it.

A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis .....................................

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:much → many

Đáp án đúng: much → many

2

Câu hỏi tương tự

Fill in the blanks with right prepositions. Lan has English class 8.40.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG