Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

* Dùng công thức nghiệm để giải phương trình sau: Nghiệm của phương trình (2) là:

* Dùng công thức nghiệm để giải phương trình sau:

times space x squared minus 2 square root of 15 x plus 15 equals 0 space left parenthesis 2 right parenthesis

Nghiệm của phương trình (2) là:

  1. x subscript 1 equals negative 0 semicolon space x subscript 2 equals fraction numerator square root of 5 over denominator 6 end fraction

  2. x subscript 1 equals 1 semicolon space x subscript 2 equals square root of 5 minus 1

  3. x subscript 1 equals space x subscript 2 equals 1

  4. x subscript 1 equals space x subscript 2 equals square root of 5

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: Nghiệm của hệ phương trình (II) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG