Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Độ dài các cạnh của một tam giac ABC lập thành một cấp số nhân. Tam giác ABC có tối đa mấy góc không quá 60º ?

Độ dài các cạnh của một tam giac  ABC lập thành một cấp số nhân. Tam giác  ABC có tối đa mấy góc không quá 60º ?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D Gọi ba cạnh của tam giác là a , b , c không mất tính tổng quát giả sử a, b , c theo thứ tự lập thành CSN. Do vậy ta có b 2 = a c Ta lại có: Dấu " =" xảy ra khi và chỉ khi △ A BC đều, lúc này cả ba góc của tam giác bằng 60º.Cách khác: làm trắc nghiệm Với tam giác ABC đều thì các cạnh tạo thành cấp số nhân có công bội q = 1 và các góc đều ≤ 6 0 0

Lời giải 
Chọn D 
Gọi ba cạnh của tam giác là a , b , c không mất tính tổng quát giả sử a, b , c theo thứ tự lập thành CSN. Do vậy ta có

Ta lại có:

Dấu " =" xảy ra khi và chỉ khi đều, lúc này cả ba góc của tam giác bằng 60º.Cách khác: làm trắc nghiệm

Với tam giác ABC đều thì các cạnh tạo thành cấp số nhân có công bội q = 1 và các góc đều

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng V . M là điểm bất kì thuộc miền trong tam giác ABC .Thể tích khối tứ diện M.A'B'C' tính theo V bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG