Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Circle the odd out. A. went B. wrote C. played D. clean

. Circle the odd out.
 A. went    

B. wrote    

C. played    

D. clean
 

  1. went    

  2. wrote    

  3. played    

  4. clean

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. clean

Đáp án đúng: D. clean
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: I love watching ____________ shows. They always make my laugh.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG