Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Circle the odd out. A. museum B. place C. swimming pool D. school

. Circle the odd out.

A. museum    

B. place    

C. swimming pool  

 D. school

  1. museum    

  2. place    

  3. swimming pool  

  4. school

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. place

Đáp án đúng: B. place 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: My Dad tells me to watch ____________ programmes to know what is happening around the world.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG