Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, các nhà du hành phải luyện tập trên máy quay li tâm. Giả sử ghế ngồi ở cách tâm của máy quay một khoảng 5m và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm bằng 7 lần gia tốc trọng trường g. Hỏi: a. Tốc độ dài của nhà du hành bằng bao nhiêu? b. Tốc độ góc bằng bao nhiêu ( tính ra vòng/min)

Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, các nhà du hành phải luyện tập trên máy quay li tâm. Giả sử ghế ngồi ở cách tâm của máy quay một khoảng 5m và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm bằng 7 lần gia tốc trọng trường g. Hỏi:

a. Tốc độ dài của nhà du hành bằng bao nhiêu?

b. Tốc độ góc bằng bao nhiêu ( tính ra vòng/min)

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Tốc độ dài của nhà du hành là: , Suy ra b.Tốc độ góc là: vòng/phút =35,4vòng/phút.

a. Tốc độ dài của nhà du hành là:

v squared equals a r equals 7 g r equals 7.9 comma 8.5 equals 343 left parenthesis m divided by s right parenthesis squared , Suy ra v equals 18 comma 5 m divided by s

 b. Tốc độ góc là:

omega equals v r equals 3 comma 7 r a d divided by s equals fraction numerator 3 comma 7 over denominator 2 pi end fraction.60 vòng/phút 
=35,4 vòng/phút.

1

Câu hỏi tương tự

Một vật rơi tự do trong 10 s. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? lấy g = 10 m/s 2 A. 90 m B. 180 m C. 360 m D. 540 m

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG