Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Choose the best answer. There ........................ any eggs in the packet when I ........................ the kitchen. A. was/ come B. were/ come C. was/ came D. were/ came

. Choose the best answer.

There ........................ any eggs in the packet when I ........................ the kitchen.
A. was/ come    

B. were/ come    

C. was/ came    

D. were/ came
 

  1. was/ come    

  2. were/ come    

  3. was/ came    

  4. were/ came

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. was/ came

Đáp án đúng: C. was/ came  

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. cut ->............

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG