Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Choose the best answer. The Sears Tower is............... building in Chicago. A. taller B. the more tall C. the tallest D. taller and taller

. Choose the best answer.

The Sears Tower is............... building in Chicago.
A. taller    

B. the more tall    

C. the tallest    

D. taller and taller
 

  1. taller    

  2. the more tall    

  3. the tallest    

  4. taller and taller

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. the tallest

Đáp án đúng: C. the tallest    

2

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is it? (Source: wikipedia.org)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG