Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Choose the best answer. Marie is not ..................intelligent.............. her sister. A. more / as B. so / so C. so / as D. the / of

. Choose the best answer.

Marie is not  ..................intelligent..............  her sister.
A. more / as    

B. so / so    

C. so / as    

D. the / of
 

  1. more / as    

  2. so / so    

  3. so / as    

  4. the / of

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. so / as

Đáp án đúng:C. so / as 

6

Câu hỏi tương tự

Circle the odd one out. A. live B. open C. twelve D. come

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG