Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Choose the best answer. Jack often goes........... He likes winter. A. skiing B. to ski C. ski D. skies

. Choose the best answer.

Jack often goes...........  He likes winter.
    A. skiing    

B. to ski    

C. ski    

D. skies

  1. skiing    

  2. to ski    

  3. ski    

  4. skies

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. skiing

Đáp án đúng:     A. skiing

46

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the simple future. (she / get) the job, do you think?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG