Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

: Cho hàm số f ( x ) = x ln x . Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số y = f ′ ( x ) . Tìm đồ thị đó?

: Cho hàm số  . Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số  . Tìm đồ thị đó?

 

 

  1.  

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C : Ta nhận thấy nằm bên phải trục tung và không đi qua ( 1 ; 0 ) Vậy chọn đáp án C.

Chọn C

: Ta nhận thấy f left parenthesis x right parenthesis equals x ln invisible function application x not stretchy rightwards double arrow f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals g left parenthesis x right parenthesis equals ln invisible function application x plus 1 nằm bên phải trục tung và không đi qua  Vậy chọn đáp án C.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g x ​ x + 2 3 x + 2 ​ > 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG