Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

. Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 1 ) 2 ( x − 2 ) . Tìm khoảng nghịch biến của đồ thị hàm số y = f ( x ) .

.Cho hàm số  có đạo hàm . Tìm khoảng nghịch biến của đồ thị hàm số .

  1.  và 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét f ′ ( x ) = 0 ⇔ x ( x − 1 ) 2 ( x − 2 ) = 0 Với x =1 là nghiệm kép. Bảng xét dấu f ′ ( x ) Dựa vào bảng trên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).

Xét  

Với x =1 là nghiệm kép.

Bảng xét dấu 

Dựa vào bảng trên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG