Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a 2 + b 2 + c 2 = 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p = b + 2 c a 2 ​ + c + 2 a b 2 ​ + a + 2 b c 2 ​

. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết ta có: 3(a+b+c) = (a+b+c)(a 2 +b 2 +c 2 ) =a 3 +b 3 +c 3 +a 2 b+b 2 c+c 2 a+a 2 c+b 2 a+c 2 b Sử dụng bất đẳng thức AM – GM cho 3 số dương ta được a 3 + a 3 + c 3 = 3 a 2 c b 3 + b 3 + a 3 = 3 b 2 a c 3 + c 3 + b 3 = 3 c 2 b

Theo giả thiết ta có:

3(a+b+c) = (a+b+c)(a2 +b2+c2)

=a3 +b3 +c3+a2b+b2c+c2a+a2c+b2a+c2b

Sử dụng bất đẳng thức AM – GM cho 3 số dương ta được

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1 ) x 2 + m , m là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG