Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c = 1 . Chứng minh rằng:

. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c = 1. Chứng minh rằng: a b plus b c plus c a minus 2 a b c less or equal than 7 over 27

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + a 1 ​ ≥ 3 a 2 + bc 2 a ​ + 3 b 2 + ca 2 b ​ + 3 c 2 + ab 2 c ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG