Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c = 1 . Chứng minh rằng:

. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c = 1. Chứng minh rằng: a b plus b c plus c a minus 2 a b c less or equal than 7 over 27

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG