Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

: Có bao nhiêu số nguyên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 100, viết trong hệ cơ số 10, khi hoán vị hai chữ số thì giá trị của nó tăng lên 9?

:Có bao nhiêu số nguyên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 100, viết trong hệ cơ số 10, khi hoán vị hai chữ số thì giá trị của nó tăng lên 9?
  1. 4

  2. 5

  3. 6

  4. 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 8 nên ta có các số thỏa mãn là:

ĐÁP ÁN D. 8

nên ta có các số thỏa mãn là:

1

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông , 2 người đàn bà và 1 dứa bé ngồi vào 6 cái ghế xếp thành hàng ngang . Tìm xác suất sao cho : Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG