Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để ba số 4 x+3 , 2 5x+1 , theo thứ tự lập thành cấp số nhân, tổng các giá trị của xlà:...

Để ba số 4x+3, 25x+14 to the power of x squared plus 1 end exponent theo thứ tự lập thành cấp số nhân, tổng các giá trị của x là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình cos 2 ( x + 2 3 π ​ ) + cos 2 3 ( x + 2 π ​ ) = 2 sin 2 2 x .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG