Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để bất phương trình: − 6 < x 2 − x + 1 2 x 2 + m x − 4 ​ < 4 được nghiệm đúng với mọi giá trị của x ∈ R , giá trị thích hợp của tham số m là:

Để bất phương trình:  được nghiệm đúng với mọi giá trị của , giá trị thích hợp của tham số m là: 

  1. - 12 < m < - 2

  2. - 2 < m < 4

  3. 4 < m < 6 

  4. 6 < m < 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.- 2 &lt; m &lt; 4

ĐÁP ÁN B. - 2 < m < 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình (1). Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG