Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để đa thức x 3 + ax 2 - 4 chia hết cho x 2 + 4x + 4 thì giá trị của a là A. a = -6 B. a = 6 C. a = -3 D. a = 3

Để đa thức x3 + ax2 - 4 chia hết cho x2 + 4x + 4 thì giá trị của a là

A. a = -6     

B. a = 6      

C. a = -3     

D. a = 3

  1. a = -6    

  2. a = 6    

  3. a = -3     

  4.  a = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Để x 3 + ax 2 - 4 chia hết cho x 2 + 4x + 4 thì (3 – a).4x – 4a + 12 = 0 Vậy a = 3 Đáp án cần chọn là: D. a = 3

  

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Để x3 + ax2 - 4 chia hết cho x2 + 4x + 4 thì (3 – a).4x – 4a + 12 = 0

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vậy a = 3

Đáp án cần chọn là: D.  a = 3

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị nguyên của n để: n 3 + n 2 + 1 chia hết cho n + 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG