Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đa thức x 2 + x – 2ax – 2a được phân tích thành A. (x + 2a)(x – 1) B. (x – 2a)(x + 1) C. (x + 2a)(x + 1) D. (x – 2a)(x – 1)

Đa thức x2 + x – 2ax – 2a được phân tích thành

A. (x + 2a)(x – 1)

B. (x – 2a)(x + 1)

C. (x + 2a)(x + 1)

D. (x – 2a)(x – 1)

  1. (x + 2a)(x – 1)

  2. (x – 2a)(x + 1)

  3. (x + 2a)(x + 1)

  4. (x – 2a)(x – 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 2 + x – 2ax – 2a = (x 2 + x) – (2ax + 2a) = x(x + 1) – 2a(x + 1) = (x – 2a)(x + 1) Đáp án cần chọn là: B. (x – 2a)(x + 1)

Lời giải

Ta có x2 + x – 2ax – 2a

= (x2 + x) – (2ax + 2a) = x(x + 1) – 2a(x + 1)

= (x – 2a)(x + 1)

Đáp án cần chọn là: B. (x – 2a)(x + 1)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm n ∈ Z để n 4 + n 2 + 1 là số nguyên tố

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG