Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đa thức P(x) =(1+3x+2x 2 ) 10 =a 0 + a 1 x + ⋯ + a 20 x 20 . Tìm a 15

Đa thức P(x) =(1+3x+2x2)10=a0 + a1 x + ⋯ + a20 x20. Tìm a15

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có P ( x ) = ( 1 + 3 x + 2 x 2 ) 10 = k = 0 ∑ 10 ​ C 10 k ​ ( 3 x + 2 x 2 ) k = k = 0 ∑ 10 ​ C 10 k ​ i = 0 ∑ k ​ C k i ​ ( 3 x ) k − 1 ⋅ ( 2 x 2 ) i = k = 0 ∑ 10 ​ C 10 k ​ i = 0 ∑ k ​ C k i ​ ⋅ 3 k − 1 ⋅ 2 i x k + 1 với 0 ≤ i ≤ k ≤ 10. Do đó k + i = 15 với các trường hợpk=10, i=5 hoặc k=9, i=6 hoặc k=8, i=7 Vậy a 15 ​ = C 10 10 ​ ⋅ C 10 5 ​ ⋅ 3 5 ⋅ 2 5 + C 10 9 ​ ⋅ C 9 6 ​ ⋅ 3 3 ⋅ 2 6 + C 10 8 ​ ⋅ C 8 7 ​ ⋅ 3 ⋅ 2 7

Ta có

với 0 ≤ i ≤ k ≤ 10. Do đó k + i = 15 với các trường hợp k=10, i=5 hoặc k=9, i=6 hoặc k=8, i=7

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triểnnhị thức Niutơn của ( 2 x n ​ + 2 x ​ ) 2 n ; ( x  = 0 ) biếtsố nguyên dương n thỏa mãn là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG