Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đa thức 4b 2 c 2 – (c 2 + b 2 – a 2 ) 2 được phân tích thành A. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c) B. (b + c + a)(b – c – a)(a + b – c)(a – b + c) C. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c) 2 D. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b – c)

Đa thức 4b2c2 – (c2 + b2 – a2)2 được phân tích thành

A. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

B. (b + c + a)(b – c – a)(a + b – c)(a – b + c)

C. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)2

D. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b – c)

  1. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

  2. (b + c + a)(b – c – a)(a + b – c)(a – b + c)

  3. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)2

  4.  (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b – c)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 4b 2 c 2 – (c 2 + b 2 – a 2 ) 2 = (2bc) 2 – (c 2 + b 2 – a 2 ) 2 = (2bc + c 2 + b 2 – a 2 )(2bc – c 2 – b 2 + a 2 ) = [(b + c) 2 – a 2 ][a 2 – (b 2 – 2bc + c 2 )] = [(b + c) 2 – a 2 ][a 2 – (b – c) 2 ] = (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c) Đáp án cần chọn là: A. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

Lời giải

Ta có 4b2c2 – (c2 + b2 – a2)2

          = (2bc)2 – (c2 + b2 – a2)2

          = (2bc + c2 + b2 – a2)(2bc – c2 – b2 + a2)

          = [(b + c)2 – a2][a2 – (b2 – 2bc + c2)]

          = [(b + c)2 – a2][a2 – (b – c)2]

          = (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

Đáp án cần chọn là: A. (b + c + a)(b + c – a)(a + b – c)(a – b + c)

13

Câu hỏi tương tự

Đa thức 25 – a 2 + 2ab – b 2 được phân tích thành A. (5 + a – b)(5 – a – b) B. (5 + a + b)(5 – a – b) C. (5 + a + b)(5 – a + b) D. (5 + a – b)(5 – a + b)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG