Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đa thức 2a 2 x – 5by – 5a 2 y + 2bx được phân tích thành A. (a 2 + b)(5x – 2y) B. (a 2 – b)(2x – 5y) C. (a 2 + b)(2x + 5y) D. (a 2 + b)(2x – 5y)

Đa thức 2a2x – 5by – 5a2y + 2bx được phân tích thành

A. (a2 + b)(5x – 2y)             

B. (a2 – b)(2x – 5y)

C. (a2 + b)(2x + 5y)                           

D. (a2 + b)(2x – 5y)

  1. (a2 + b)(5x – 2y)             

  2. (a2 – b)(2x – 5y)

  3.  (a2 + b)(2x + 5y)      

  4. (a2 + b)(2x – 5y)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 2a 2 x – 5by – 5a 2 y + 2bx = (2a 2 x – 5a 2 y) + (2bx – 5by) = a 2 (2x – 5y) + b(2x – 5y) = (a 2 + b)(2x – 5y) Đáp án cần chọn là: D. (a 2 + b)(2x – 5y)

Lời giải

Ta có 2a2x – 5by – 5a2y + 2bx

= (2a2x – 5a2y) + (2bx – 5by)

= a2(2x – 5y) + b(2x – 5y)

= (a2 + b)(2x – 5y)

Đáp án cần chọn là: D. (a2 + b)(2x – 5y)

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức Q = ( x 2 − 9 ) ( x + 2 ) 2 ( x 2 − x − 6 ) ( x 2 + 2 x − 3 ) ​ với x  = − 2 , x  = ± 3 . Rút gọn Q và tính giá trị biểu thức Q khi x = 2 3 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG