Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đa thức 25 – a 2 + 2ab – b 2 được phân tích thành A. (5 + a – b)(5 – a – b) B. (5 + a + b)(5 – a – b) C. (5 + a + b)(5 – a + b) D. (5 + a – b)(5 – a + b)

Đa thức 25 – a2 + 2ab – b2 được phân tích thành

A. (5 + a – b)(5 – a – b)           

B. (5 + a + b)(5 – a – b)  

C. (5 + a + b)(5 – a + b)           

D. (5 + a – b)(5 – a + b)

  1. (5 + a – b)(5 – a – b)           

  2. (5 + a + b)(5 – a – b)  

  3. (5 + a + b)(5 – a + b) 

  4. (5 + a – b)(5 – a + b)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 25 – a 2 + 2ab – b 2 = 25 – (a 2 – 2ab + b 2 ) = 5 2 – (a – b) 2 = (5 + a – b)(5 – a + b) Đáp án cần chọn là: D. (5 + a – b)(5 – a + b)

Lời giải

Ta có 25 – a2 + 2ab – b2 = 25 – (a2 – 2ab + b2)

          = 52 – (a – b)2

          = (5 + a – b)(5 – a + b)

Đáp án cần chọn là: D. (5 + a – b)(5 – a + b)

2

Câu hỏi tương tự

Hiệu bình phương các số lẻ liên tiếp thì luôn chia hết cho A. 8 B. 9 C. 10 D. Cả A, B, C đều sai

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG