Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đa thức 12x – 9 – 4x 2 được phân tích thành: A. (2x – 3)(2x + 3) B. –(2x – 3) 2 C. (3 – 2x) 2 D. –(2x + 3) 2

Đa thức 12x – 9 – 4x2 được phân tích thành:

A. (2x – 3)(2x + 3)                            

B. –(2x – 3)2

C. (3 – 2x)2                                       

D. –(2x + 3)2

  1. (2x – 3)(2x + 3)      

  2. –(2x – 3)2

  3.  (3 – 2x)2          

  4. –(2x + 3)2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 12x – 9 – 4x 2 = -(4x 2 – 12x + 9) = -((2x) 2 – 2.2x.3 + 3 2 ) = -(2x – 3) 2 Đáp án cần chọn là: B. –(2x – 3) 2

Lời giải

12x – 9 – 4x2 = -(4x2 – 12x + 9) = -((2x)2 – 2.2x.3 + 32) = -(2x – 3)2

Đáp án cần chọn là: B. –(2x – 3)2

6

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG