Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đưa các phân thức sau về cùng tử thức:

Đưa các phân thức sau về cùng tử thức :

fraction numerator x plus y over denominator x end fraction space space v à space fraction numerator x squared minus y squared over denominator x squared plus x y end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Quy đồng tử thức hai phân thức Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Quy đồng tử thức hai phân thức

Lời giải chi tiết: 

3

Câu hỏi tương tự

Tính:

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG