Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức:

Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức :

fraction numerator 1 over denominator a squared minus 4 end fraction semicolon space fraction numerator 1 over denominator a cubed minus 8 end fraction semicolon space fraction numerator 1 over denominator a plus 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi quy đồng mẫu thức 3 phân thức Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi quy đồng mẫu thức 3 phân thức

Lời giải chi tiết:

Ta có :


 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 3 – 5x + 4 ta được A. (x + 1)(x 2 + x – 4) B. (x – 1)(x 2 – x – 4) C. (x – 1)(x 2 + x – 4) D. (x – 1)(x 2 + x + 4)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG