Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đưa các phân thức sau về cùng tử thức:

 Đưa các phân thức sau về cùng tử thức:

a. space fraction numerator 6 over denominator a minus 1 end fraction space v à space 2 over a b. space 1 over a space v à space fraction numerator a minus 1 over denominator a minus 2 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Quy đồng tử thức hai phân thức Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Quy đồng tử thức hai phân thức

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG