Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đưa các phân thức sau về cùng tử thức:

Đưa các phân thức sau về cùng tử thức :
fraction numerator x to the power of 3 minus 1 end exponent over denominator x squared plus 1 end fraction space v à space fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Quy đồng tử thức hai phân thức Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Quy đồng tử thức hai phân thức

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG