Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

I 1 ​ = ∫ x 2 ( 2 x − 3 ) 10 dx .

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I 1 ​ = ∫ x 2 ( 2 x − 3 ) 10 dx Đ ặ t t = 2 x − 3 ⇒ dx = 2 1 ​ dt ⇔ x = 2 t + 3 ​ ⇔ x 2 = 4 1 ​ ( t 2 + 6 t + 9 ) ⇔ 8 1 ​ ∫ ( t 12 + 6 t 11 + 9 t 10 ) dt = 8 1 ​ ( 13 t 13 ​ + 2 t 12 ​ + 11 9 t 11 ​ ) + C = 8 1 ​ [ 13 ( 2 x − 3 ) 13 ​ + 2 ( 2 x − 3 ) 12 ​ + 11 9 ( 2 x − 3 ) 11 ​ ] + C .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: 2 2 x + 1 = 32

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG