Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

∫ 0 1 ​ x 3 1 − x 2 ​ dx .

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 0 1 ​ x 3 1 − x 2 ​ dx = ∫ 0 1 ​ ( 1 − t 2 ) t ( − tdt ) = ∫ 0 1 ​ ( t 2 − t 4 ) dt = ( 3 t 3 ​ − 5 t 5 ​ ) ∣ 0 1 ​ = 3 1 ​ − 5 1 ​ = 15 2 ​ .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng I = ∫ 1 2 ​ x 1 + x 3 ​ d x ​ = a ln 2 + b ln ( 2 ​ − 1 ) + c với a, b,cthuộc Q. Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG