Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

(5x−3)(5x+3)

(5x−3)(5x+3)

 

R. Roboteacher42

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 5 x − 3 ) ( 5 x + 3 ) = ( 5 x ) 2 − 3 2 = 25 x 2 − 9

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 9x 2 — 6x + 1 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG