Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

[2H1-0.0-4] Cho tứ diện ABCD . Hai điểm M,N lần lượt di động trên hai đoạn thẳng BC và BD sao cho . Gọi V 1 , V 2 lần lượt là thể tích của các khối tứ diện ABMN và ABCD . Tìm giá trị nhỏ nhất của .

[2H1-0.0-4] Cho tứ diện ABCD. Hai điểm M,N  lần lượt di động trên hai đoạn thẳng BC và BD sao cho 2 fraction numerator B C over denominator B M end fraction plus 3 fraction numerator B D over denominator B N end fraction equals 10. Gọi V1 , V2lần lượt là thể tích của các khối tứ diện ABMN và ABCD. Tìm giá trị nhỏ nhất của V subscript 1 over V subscript 2.

  1. 3 over 8

  2. 5 over 8

  3. 2 over 7

  4. 6 over 25

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. 6 over 25 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG