Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

[2H1-0.0-4] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Hai điểm M , N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB và AD (M và N không trùng với A ) sao cho . Kí hiệu V , V 1 lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABCD và S.MBCDN . Tìm giá trị lớn nhất của tỉ số .

 [2H1-0.0-4] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Hai điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB và AD (M và N không trùng với A) sao cho fraction numerator A B over denominator A M end fraction plus 2 fraction numerator A D over denominator A N end fraction equals 4. Kí hiệu V, V1 lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABCD và S.MBCDN. Tìm giá trị lớn nhất của tỉ số V subscript 1 over V.

  1. 3 over 4

  2. 17 over 14

  3. 1 over 6

  4. 2 over 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. 3 over 4 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG