Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o { x , y , z > 0 x 2 + y 2 + z 2 = 1 } . C h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g : b) y 2 + z 2 x ​ + z 2 + x 2 y ​ + x 2 + y 2 z ​ ≥ 2 3 3 ​ ​ .


b) 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b) y 2 + z 2 x ​ = 1 − x 2 x ​ = x ( 1 − x 2 ) x 2 ​ ≥ 2 3 3 ​ ​ x 2 Chứng minh tương tự : z 2 + x 2 y ​ ≥ 2 3 3 ​ ​ y 2 V ậ y : y 2 + z 2 x ​ + z 2 + x 2 y ​ + x 2 + y 2 z ​ ≥ ≥ 2 3 3 ​ ​ ( x 2 + y 2 + z 2 ) = 2 3 3 ​ ​ . x 2 + y 2 z ​ ≥ 2 3 3 ​ ​ z 2 ​

b)  

Chứng minh tương tự :  

1

Câu hỏi tương tự

C h o 3 ≤ n ∈ Z . C h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g : n n + 1 > ( n + 1 ) n

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG