Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoang M

19 tháng 1 2022 03:02

câu hỏi

You should do more exercise or take ...... yoga to keep fit.


4

1


Ivy I

20 tháng 1 2022 08:40

.....take up yoga....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

change these sentnces into negative 1. they listen to music every day

6

Được xác nhận