Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan H

24 tháng 12 2019 12:34

câu hỏi

You have 3 cake , one boy have 5 cake. You and the boy =___ cake ?


2

4


Nguyễn T

28 tháng 12 2019 12:24

15

CY Đ

25 tháng 12 2019 09:01

8 ( eight ) cake

Hai L

25 tháng 12 2019 14:37

eight

Hương H

27 tháng 12 2019 01:57

You have 3 cakes, one boy has 5 cakes. You and the boy have 8 cakes.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What's do you like?

3

Lihat jawaban (1)