Square root
VBT
Calculator
magnet

Doãn L

28 tháng 10 2022 05:20

câu hỏi

You do leisure activities in your free time and they make you feel . A. satisfied. B. boring C. relaxing. D. worried


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 12:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Doãn L,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>satisfied / good</p><p>&nbsp;Tính từ kết thúc bằng _ed để chỉ cảm giác của ai đó về ai đó hoặc về cái gì đó Trường hợp này điền satisfied hoặc&nbsp;good&nbsp;đều đúng.</p><p>Bạn chơi các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi và chúng khiến bạn cảm thấy tốt hơn</p><p>=&gt; chọn A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Doãn L,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

satisfied / good

 Tính từ kết thúc bằng _ed để chỉ cảm giác của ai đó về ai đó hoặc về cái gì đó Trường hợp này điền satisfied hoặc good đều đúng.

Bạn chơi các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi và chúng khiến bạn cảm thấy tốt hơn

=> chọn A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết lại câu hoàn chỉnh We/not/believe the Prime Minister =&gt;......

2

Được xác nhận