Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoai T

08 tháng 6 2020 09:46

câu hỏi

y=(x^2-1)(x^3+2)


0

1


Bùi C

10 tháng 6 2020 10:30

y'=(x^2-1)'(x^3+2)+(x^2-1)(x^3+2)' =2x(x^3+2)+3x^2(x^2-1) =5x^4-3x^2+4x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình với mn oi tính giới hạn lim (1+a+a^2+...+a^n) /(1+b+b^2+...+b^n)

14

Được xác nhận