Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

17 tháng 12 2019 08:37

câu hỏi

y-206=258


0

2


Phan H

17 tháng 12 2019 12:16

y= 258+206 y= 464

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:31

464

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mẹ mua cho mai một quyển truyện hết 25000₫ và hai quyển vở mỗi quyển 5.000 đồng mẹ đưa cô bán hàng một trăm nghìn đồng hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền

27

Lihat jawaban (6)