Square root
VBT
Calculator
magnet

Christina E

20 tháng 11 2022 03:05

câu hỏi

Y:15-34,87=52,21+6 76,22-Y x 3 = 30,61 x 2

Y:15-34,87=52,21+6 

76,22-Y x 3 = 30,61 x 2

 


23

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 07:04

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Christina E</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;1396,2 và 5<br><br>Bài giải chi tiết:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y : 15 - 34,87 &nbsp;= 52,21+6&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; y : 15 - 34,87 = 58,21</p><p>&lt;=&gt; y : 15 = 58,21 + 34,87</p><p>&lt;=&gt; y : 15 = 93,08</p><p>&lt;=&gt; y = 93,08 x 15</p><p>&lt;=&gt; y = 1396,2</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;76,22 - y x 3 = 61,22</p><p>&nbsp;&lt;=&gt; y x 3 = 76,22 - 61,22</p><p>&lt;=&gt; y x 3 = 15</p><p>&lt;=&gt; y = 15 : 3</p><p>&lt;=&gt; &nbsp;y = 5<br>Kết luận: đáp án chính xác là 1396,2 và 5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Christina E
Đáp án cho câu hỏi của em là:  1396,2 và 5

Bài giải chi tiết:
       y : 15 - 34,87  = 52,21+6 

<=> y : 15 - 34,87 = 58,21

<=> y : 15 = 58,21 + 34,87

<=> y : 15 = 93,08

<=> y = 93,08 x 15

<=> y = 1396,2

         76,22 - y x 3 = 61,22

 <=> y x 3 = 76,22 - 61,22

<=> y x 3 = 15

<=> y = 15 : 3

<=>  y = 5
Kết luận: đáp án chính xác là 1396,2 và 5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

T D

20 tháng 11 2022 05:42

<p>y : 15 - 34,87 = 58,21</p><p>y : 15 = 58,21 + 34,87</p><p>y : 15 = 93,08</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y = 93,08 x 15</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y = 1396,2</p><p>76,22 - y x 3 = 61,22</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y x 3 = 76,22 - 61,22</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y x 3 = 15</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y = 15 : 3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y = 5</p><p>Chúc bn học tốt 😙</p>

y : 15 - 34,87 = 58,21

y : 15 = 58,21 + 34,87

y : 15 = 93,08

       y = 93,08 x 15

       y = 1396,2

76,22 - y x 3 = 61,22

            y x 3 = 76,22 - 61,22

            y x 3 = 15

                  y = 15 : 3

                  y = 5

Chúc bn học tốt 😙

Tuệ N

21 tháng 11 2022 05:07

<p>y : 15 - 34,87 =52,21+6&nbsp;</p><p>=y : 15 - 34,87 = 58,21</p><p>y : 15 = 58,21 + 34,87</p><p>y : 15 = 93,08</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y = 93,08 x 15</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y = 1396,2</p><p>76,22 - y x 3 = 61,22</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y x 3 = 76,22 - 61,22</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y x 3 = 15</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y = 15 : 3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y = 5</p>

y : 15 - 34,87 =52,21+6 

=y : 15 - 34,87 = 58,21

y : 15 = 58,21 + 34,87

y : 15 = 93,08

       y = 93,08 x 15

       y = 1396,2

76,22 - y x 3 = 61,22

            y x 3 = 76,22 - 61,22

            y x 3 = 15

                  y = 15 : 3

                  y = 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận